Algemene voorwaarden van inzee.net


1. Definities
1.De gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van inzee.net wordt gesloten.
2.Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer produkten of diensten van inzee.net.
2. Toepasselijkheid
1.Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met inzee.net.
2.Algemene voorwaarden van de gebruiker c.q. derden zijn voor inzee.net niet bindend en niet van toepassing.
3. Aanbieding en acceptatie
1.Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege inzee.net gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door inzee.net schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2.Een aanbieding of offerte gedaan door inzee.net heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
4. Aanvang van de overeenkomst
1.Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de bestelling is ontvangen en geaccepteerd door inzee.net. Vervolgens krijgt de gebruiker een bevestiging per e-mail.
2.Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst mogen zowel per e-mail als schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging
1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.
2.De overeenkomst kan zowel per e-mail als schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging per e-mail gaat pas van kracht zodra inzee.net dit heeft bevestigd. Dit geldt zowel voor webhosting pakketten alswel domeinnaam- registraties.
3.inzee.net kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de gebruiker aan een of meer van zijn verplichtingen jegens inzee.net niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4.inzee.net heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.De gebruiker heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft inzee.net het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
•    de de gebruiker oneigenlijk gebruik maakt van Internet
•    de de gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving
•    de de gebruiker informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
•    de de gebruiker informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
6. Levering en leveringstijd
1.Beschikbaar stellen van afgesproken dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na electronische opdracht en digitale aanlevering van gegevens en materiaal, of op een later af te spreken tijdstip.
2.Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van inzee.net zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7. Overmacht
1.Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2.inzee.net is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
8. Prijzen
1.Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2.inzee.net heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de gebruiker bekend gemaakt. de gebruiker is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
9. Betalingsvoorwaarden
1.De betalingsverplichting van de gebruiker gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van produkten en diensten van inzee.net.
2.De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of faktuur, zo niet behoudt inzee.net het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.
3.inzee.net stuurt de gebruiker per betalingstermijn een faktuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
4.Indien de gebruiker niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5.Indien de gebruiker van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de gebruiker de bezwaren binnen twee weken na de datum aan inzee.net kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal inzee.net een onderzoek instellen naar de juistheid van het faktuurbedrag.
6.Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe de gebruiker bij aanvang van de overeenkomst of later inzee.net heeft gemachtigd.
7.In geval van automatische incasso dient de gebruiker zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
8.De gebruiker is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de gebruiker niet kan worden geïncasseerd of niet aan inzee.net is voldaan.
9.Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de gebruiker niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt inzee.net een rente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de gebruiker in verzuim is tot aan het moment van incassering.
10. Eigendomsvoorbehoud
1.Het door inzee.net vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van inzee.net.
11. Aansprakelijkheid
1.inzee.net is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar inzee.net weinig of geen invloed op kan uitoefenen. inzee.net kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met inzee.net of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met inzee.net.
2.De gebruiker vrijwaart inzee.net voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de gebruiker geleverde produkten en diensten van inzee.net.
3.Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. inzee.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. inzee.net is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
4.inzee.net is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de gebruiker aangeleverd promotiemateriaal.
5.De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die inzee.net mocht lijden ten gevolge van een aan de gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
6.Wijzigingen in de gegevens van de gebruiker dient de gebruiker direct schriftelijk of per e- mail mede te delen aan inzee.net. Als de gebruiker dit niet doet, is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die inzee.net als gevolg daarvan lijdt.
12. Overdracht van rechten en verplichtingen
1.Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij.
13. Buitengebruikstelling
1.inzee.net heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de gebruiker terzake van de overeenkomst een verplichting jegens inzee.netniet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. inzee.net zal de gebruiker hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van inzee.net kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2.Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de gebruiker binnen een door inzee.net gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
14. Reclamering
1.De gebruiker dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens inzee.net vervalt.
2.Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van inzee.net.
3.Indien reclamering gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4.Reclame schort de verplichtingen van de gebruiker niet op.
15. Wijziging van de voorwaarden
1.inzee.net behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3.Indien de gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1.Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen inzee.net en de gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2.Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

© inzee.net 2009